• Medzinárodný program CAMBRIDGE UNIVERSITY

   •  

    Štatút Cambridge International School sme získali v máji 2019. Oprávňuje nás poskytovať medzinárodne uznávané vzdelávanie potrebné neskôr na prijatie našich žiakov na najlepšie svetové univerzity.

    Medzinárodný študijný program na základnej škole ponúkame v predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy. Pozostáva z dvoch stupňov : Cambridge Primary Program pre 1.-6.ročník a Cambridge Lower Secondary Program pre 7.-9. ročník.

    Naši žiaci od 3. ročníka píšu každoročne takzvané Progression Tests. Vyhodnocujú ich naši učitelia podľa hodnotiacich stupníc Cambridgeskej univerzity. Na základe dosiahnutých výsledkov individuálnych žiakov ako aj tried monitorujeme ich progres v kľúčových oblastiach anglického jazyka (ako druhého jazyka), matematiky a prírodných vied.

    Na konci 6. ročníka žiaci píšu Cambridge Primary Checkpoint Tests a na konci 9. ročníka Cambridge Secondary 1 Checkpoints Tests. Tieto testy sa posielajú do Cambridge, kde ich následne vyhodnotia. Poskytujú žiakom, rodičom a škole nezávislú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach žiaka, ako aj porovnanie s medzinárodným priemerom. Žiaci získavajú osvedčenie Cambridgeskej univerzity o dosiahnutých výsledkoch.

    Zdieľame akademické hodnoty Cambridgeskej univerzity a vychovávame z našich žiakov zodpovedných, kriticky mysliacich, inovatívnych, sebaistých a zainteresovaných ľudí. Učíme ich veriť vo svoje vlastné schopnosti a zároveň si vážiť a rešpektovať ostatných ľudí.