• CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

   Súkromná základná škola United Nations Elementary School bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2014-5701/41148:11-100B zaradená do siete škôl a školských zariadení ako nový právny subjekt.

   Súčasťou Súkromnej základnej školy UNES je aj Súkromný školský klub detí, Javorová 644/12, Nitra, v sieti škôl a školských zariadení od 1. septembra 2018.

   Názov školy

    

    

   Súkromná základná škola United Nations Elementary School (UNES)

   Adresa             

    

    

   Javorová12/644, 949 01 Nitra

   Stupeň vzdelania 

    

   ISCED 1 – primárne vzdelávanie

   ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

   Dĺžka štúdia                

    

   9 -  ročná 

   Vyučovací jazyk 

    

   slovenský

   Študijná forma

    

    

   denná

   Riaditeľ školy

   E-mail

   web                            

    

      

   Ing. Iveta Orolínová

   orolinova@unes.sk

   www.unes.sk

    

    

   Zriaďovateľ:

   Názov

    

    

    

   UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o.

   Adresa             

    

    

   Javorová 12/644, 949 01 Nitra

    

   Súkromná základná škola UNES, Javorová 12/6444, Nitra 949 01 je situovaná v mestskej časti Chrenová, v dvojpodlažnej budove s vonkajším školským areálom. Leží mimo frekventovaných ciest a križovatiek.

   Budova školy je po komplexnej rekonštrukcii. Interiér má nadštandardné vybavenie, vo vestibule sa vytvorilo príjemné oddychové miesto pre rodičov. Všetky triedy sú vybavené moderným funkčným nábytkom, interaktívnymi tabuľami, pomôckami, čo zabezpečuje podnetné a bezpečné prostredie.

   V triedach je maximálny počet žiakov 16, čo umožňuje uplatňovať v značnej miere individuálny prístup. Väčšina žiakov je slovenskej národnosti. Vzhľadom k špecifickému zameraniu školu môžu navštevovať aj deti cudzincov, pre ktoré sme pripravení poskytovať kurz slovenského jazyka. Je tiež možné, aby sa v rámci bežnej triedy optimálne vzdelávali aj deti nadpriemerne nadané a zároveň aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Úzko spolupracujeme so Súkromnou materskou školou UNES, ktorá sídli v priestoroch našej školy a jej vzdelávací program nadväzuje na náš , preto najväčšími potencionálnymi klientmi sú deti  z tejto MŠ. Škola ďalej spolupracuje s CPPPaP v Nitre a taktiež využíva služby školskej logopedičky a špeciálnej školskej pedagogičky pri riešení vzdelávacích potrieb našich žiakov.

   Pedagogický zbor školy je plne kvalifikovaný. Požadovaným kritériom pre každého pedagóga okrem kvalifikácie je znalosť anglického jazyka. Táto požiadavka vychádza zo zamerania vzdelávacej činnosti školy. Na každého pedagóga sa kladú vysoké osobnostné nároky, ktorých podstatou je profesionálny ale zároveň partnerský a láskavý prístup k deťom, ochota uplatňovať nové postupy v práci so žiakmi, ochota ďalej sa vzdelávať a zavádzať inovácie do vzdelávacieho procesu. V záujme neustáleho skvalitňovania úrovne vyučovania škola využíva služby zahraničných lektorov, ktorí sa spolupodieľajú v procese dvojjazyčného vyučovania.