• Zameranie školy

   • Škola je zameraná na poskytovanie primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

    Vytvárame podmienky na kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka – anglický jazyk učíme od 1. ročníka,  pri osvojovaní anglického jazyka integrujeme anglický jazyk do vzdelávania žiakov metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL.

    V júli 2019 sme sa stali súčasťou Cambridge International School a na škole realizujeme medzinárodný program Cambridge University, ktorý je súčasťou ŠkVP a oprávňuje nás poskytovať medzinárodne uznávané vzdelávanie. Medzinárodný študijný program na našej škole ponúkame v predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy. Pozostáva z dvoch stupňov: Cambridge Primary Program pre 1.-6.ročník a Cambridge Secondary 1 Program pre 7.-9. ročník. Žiaci získavajú osvedčenie Cambridgeskej univerzity o dosiahnutých výsledkoch.

    Zvyšujeme úroveň výučby ďalšieho cudzieho jazyka - španielskeho, možnosť získať certifikát  DELE – oficiálny certifikát osvedčujúci stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene španielskeho Ministerstva školstva udeľuje Cervantesov inštitút.

    V spolupráci s Konfusiovym inštitútom umožňujeme našim žiakom získať základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky.

    Budujeme systém medzinárodnej spolupráce so školami v zahraničí v rámci programu Erasmus.

     Naši žiaci sa uplatnia na všetkých druhoch stredných škôl nielen na Slovensku (prioritne bilingválne) ale aj v zahraničí.

    Školné na školský rok 2020/21 je 5400 €. Školné je rozpočítané na 12 mesiacov, t.j. 450 €/mes. Školné nezahŕňa stravné poplatky.