• Kariérový poradca

     

     

    kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

    Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

     

    Charakteristika kariérového poradenstva:

     

    – zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

    – rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

    – podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

    – sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

      perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

     

    Aktuálne termíny:

     

    15.11-30.11.2021 Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022

    do 14.01.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov

    5.ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá

    Do 20.2.2022 - Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

    15.3.-30.4.2022 – Talentové skúšky

    6.4.2022-7.4.2022 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

    Do 10.4.2022 -  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

    21.4.2022-22.4.2022 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     

    09.5. 2021 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
    12.5.2021  – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

    Od 16.5.2022 - Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

    18.5.2022 - Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

    1.6.2022-15.6.2022 - Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom