• Kariérový poradca

     

    kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

    Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

     

    Charakteristika kariérového poradenstva:

     

    – zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

    – rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

    – podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

    – sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

      perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

     

    Aktuálne termíny:

     

    19.5.2021 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

    do 15.01.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov

    5.ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá

    do 31.03.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov 5.ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách-v prípade zmeny školy

    1.kolo PS

    31.3.2021 – zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy

    Do 20.3.2021 – žiaci odovzdať doklady k prihláške

    21.– 24.3.2021 – tlač prihlášok

    25.3. – 5.4.2021 – podpisy rodičov a lekára

    Do 10.4.2021 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

    Do 20.4.2021 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ vrátane osemročných gymnázií

    10.5. 2021 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
    13.5.2021  – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

    Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

    22.6.2021 – 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy