• Erasmus+

   • Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu výrazne prispieť k riešeniu sociálno-ekonomických zmien predstavujúcich kľúčové problémy, ktorým bude Európa čeliť do konca tohto desaťročia, a podporiť napĺňanie Európskeho politického programu pre rast, zamestnanosť, rovnosť a sociálne začlenenie.

    V školskom roku 2019/2020 sa Súkromná základná škola UNES zapojila do projektu s názvom: GAME OVER!: START THE REAL GAME..!

    O projekte:

    Takmer 95% našich študentov trávi čas digitálnymi hrami. Na základe spätnej väzby sme sa od našich kolegov dozvedeli, že žiaci hrajú čoraz viac vo svojom čase digitálne hry čo môže spôsobiť negatívne správanie, ktoré narúša rovestníkov. 

    Týmto projektom sa zameriavame na to, aby naša krajina mala veľmi bohaté tradičné portfólio hier a aby sa o toto bohatstvo, ktoré je najdôležitejšou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, podelila so svojimi rovesníkmi v druhej krajine. Naším cieľom je rozširovať výučbové prostredie tým, že sa bavíme hrami, a rozširujeme európske kultúrne dedičstvo.

    Ciele:

              1.      Predstavenie digitálnych hier našim žiakom školy

              2.      Maximalizovanie psycho-sociálneho a fyzického rozvoja žiakov

              3.      Prispôsobenie materiálno-technilogického vybavenia školy pre potreby výučby

              4.      Rozšírenie tradičných detských hier a boj proti obezite, chorobe veku u detí

              5.      Počas súťaží, ktoré sa budú konať počas celého projektu, sa bude európske kultúrne dedičstvo prenášať z krajiny do krajiny a rozširovať sa

    Krajiny zapojené do projektu:

    Turecko,Litva,Chorvátsko,Slovensko a Španielsko.

    Plan_aktivit_Erasmus.docx

    About Project:

    Nearly 95% of our students spend still time with digital games.
    With mutual sharing; We aim to increase the learning environments by having fun with games and to spread the European Cultural Heritage.

    With this project, we aim for our country to have a very rich traditional game portfolio and to share this richness which is the most important part of European Cultural Heritage with its peers in the other country.

    Within this framework, competitions consisting of Traditional Games were held in our school and successful results were obtained.
    On the other hand, it was revealed by the feedback we received from our parents that the students playing mobile games had a more relaxed time in the next class or had a relaxed time when they went home.
    As a result of this, in the case of not being able to energize, it exhibits negative behaviors in the school, disturbing their peers, and in the classroom, teachers and school administration are in serious situations.

    Goals:

    5. Throughout the competitions to be held throughout the project, the European cultural heritage will be transferred from country to country and expanded.
    4. Widening traditional children's games and waging war against Obesity, the disease of the age in children,
    3. Adjusted learning environments to ensure complete learning,
    2. To maximize the psycho-social and physical development of the students,
    1.To introduce our students to real games as well as digital games,

     

     

    Countries involved in the project:

    Turkey, Lithuania, Croatia, Slovakia and Spain.