• Výchovné poradenstvo

    

    

   Výchovný poradca:  Mgr. Martina Verešová

    

   Konzultačné hodiny:

   Štvrtok     12:00 hod. – 13:00 hod.

    

   VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom so ŠVVP v spolupráci so špeciálnym pedagógom, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. 

   Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým: 

    

   Partnerská komunikácia a spolupráca

   • s vedením školy,
   • s jednotlivými pedagógmi (konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),
   • s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktmi, agresivitou, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),
   • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),
   • s pedagogicko-psychologickými poradňami,
   • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
   • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
   • so špeciálno-pedagogickými poradňami,
   • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),
   • organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,
   • účasť na rodičovských združeniach,
   • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
   • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
   • realizovať kariérne poradenstvo
   • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
   • podporovať duševné zdravie žiakov i učiteľov v škole