• ·      Metodika CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – zlepšuje komunikáciu v cudzom jazyku, žiaci sa neučia jazyk kvôli jazyku,                   ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali, podporuje prípravu na praktický život a prácu v multikultúrnej                         spoločnosti.

       ·       Medzinárodný program CAMBRIDGE UNIVERSITY – od roku 2019 sme jediná škola v Nitrianskom kraji, ktorá poskytuje vzdelávanie                            podľa medzinárodných štandardov Cambridge University akceptované na celom svete. Medzinárodný študijný program na základnej škole                  ponúkame v predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy. Pozostáva z dvoch stupňov : Cambridge Primary Program pre                           1.-6.ročník a Cambridge Secondary 1 Program pre 7.-9. ročník.

    ·         Erasmus+ - umožňuje učiteľom a žiakom pracovať spoločne s partnerskými školami v iných krajinách na realizácii vzdelávacích aktivít a učiť             sa  od hosťujúcich učiteľov a žiakov, žiaci si takto rozvíjajú medzikultúrne porozumenie a získavajú nové perspektívy na svoje vlastné štúdium.

    ·         Zelená škola – medzinárodný projekt s cieľom rozvíjať enviromentálnu výchovu zameranú najmä na vytváranie správnych postojov                             a správania detí k životnému prostrediu, na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny.

    ·     Ochranárik očami detí – celoslovenská  výtvarná súťaž, inšpiruje deti vyjadriť svoj pohľad na svet civilnej ochrany obyvateľstva, cieľom je propagovať civilnú ochranu spolu s prácou integrovaného záchranného systému a s tiesňovou linkou 112.

    ·         Hviezdoslavov Kubín – celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy.

    ·     Minifutbal žiakov 1. stupňa – 19. ročník McDonald´s Cup – hlavným cieľom je podporiť mladé športové talenty a pohybovú aktivitu detí.

    ·       Fenomény sveta (EDULAB) – vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitkové vyučovanie, tímovú prácu, objavovanie, dobrodružstvo, rozvoj kompetencií pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy, učíme sa v súvislostiach.

    ·       Pytagoriáda - je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

    ·       Šach na škole – projekt má spoločensko-vzdelávací charakter, prispieva k zvyšovaniu rozumovej úrovne, ovplyvňuje pozornosť, predstavivosť, trpezlivosť, predvídanie u detí, abstraktné myslenie, plánovanie.

    ·       Heyneho matematika – netradičný spôsob výuky matematiky zameraný na rozvoj logického myslenia.

    ·       Malynár – korešpondenčný matematický seminár (4. – 6. ročník), riešenie netradičných úloh z matematiky.

    ·       I Bobor – súťaž z informatiky.

    ·       Informatika s Emilom – unikátna metóda vyučovania informatiky v škole, učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet, základy programovania.

     ·       Jazykové olympiády – forma dobrovoľnej záujmovej činnosti pre talentovaných žiakov, organizované ako postupová súťaž. Cieľom je zvyšovať           záujem o štúdium cudzích jazykov, prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch, umožniť porovnanie                           vedomostí  a zručností v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni, prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov.

    ·       Olympiády z odborných predmetov – jeden z výchovno-vzdelávacích prostriedkov na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov z odborných predmetov. Poslaním je vyhľadávať talentovaných žiakov, viesť ich k samostatnej a tvorivej činnosti, spájaniu vedomostí z rôznych oblastí, rozvíjať kreatívne myslenie a schopnosť logicky interpretovať získané výsledky a robiť primerané závery.

    ·       Kurzy plávania a korčuľovania – s cieľom zvýšiť fyzickú zdatnosť žiakov.

    ·       Detské dopravné ihrisko – zamerané na dopravnú výchovu a bezpečnosť cestnej premávky.

    ·       Čitateľský oriešok – podpora pozitívneho vzťahu ku knihám, čítanie s porozumením, rozvoj kreativity a fantázie, logické myslenie, predstavivosť a obrazotvornosť.

    ·       Všedkovedko – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími (PRI, VLA, PRV)

    ·       Javiskový škriatok – regionálna súťaž detskej dramatickej tvorby, kde škola predvádza vlastné divadelné predstavenie spojené s tvorbou vlastných kulís.

    ·       Potravinová zbierka – charitatívna aktivita.

    ·       Deň bez školskej tašky – inovatívna forma vyučovania, kde si deti volia a tvoria vlastný vyučovací deň.