• Pri zápise do prvého ročníka deti absolvujú bežný test školskej zrelosti a individuálny rozhovor s pedagógmi a špeciálnou školskou pedagogičkou. Okrem žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Vzhľadom k špecifickému zameraniu školu môžu navštevovať aj deti cudzincov, pre ktoré sme pripravení v prípade potreby poskytovať kurz slovenského jazyka.

   Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2021/22 sa uskutoční 9. apríla 2021. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa zápisu. Môže však požiadať o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok na základe odporúčania odborného zamestnanca príslušného CPPPaP, prípadne pediatra. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. K rozhodnutiu riaditeľa školy je nevyhnutná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.

   Po úspešnom splnení vyššie uvedených podmienok riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do SZŠ UNES. 

    

   Informacie_k_zapisu_2021.docx

   Informacie-k-zapisu-2021_ENG.docx

    

   Elektronická prihláška

    

   ziadost_o-zapis_s-_dotaznikom_unes(1).docx

   ziadost_o-zapis_s-_dotaznikom_unes-anj(1).doc