• Pri zápise do prvého ročníka deti absolvujú bežný test školskej zrelosti a individuálny rozhovor s pedagógmi a špeciálnou školskou pedagogičkou. Okrem žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Vzhľadom k špecifickému zameraniu školu môžu navštevovať aj deti cudzincov, pre ktoré sme pripravení v prípade potreby poskytovať kurz slovenského jazyka.

   Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2022/23 sa uskutoční 8. apríla 2022. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa zápisu. 

   Po úspešnom splnení vyššie uvedených podmienok riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do SZŠ UNES. 

    

   Informacie_k_zapisu_2022(1).docx

   Informacie_k_zapisu_2022_ENG.docx

    

   ziadost_o-zapis_s-_dotaznikom_unes_2022.docx

   ziadost_o-zapis_s-_dotaznikom_unes-anj_2022.doc

    

   Elektronická prihláška