• Školský psychológ: Mgr. Mária Škoricová

  •  

   Som dobrý poslucháč. V škole som pre všetkých žiakov, ktorých niečo trápi a potrebovali by sa porozprávať alebo zdôveriť. Taktiež pre tých, ktorí majú nejaké obavy, starosti. Rovnako pre učiteľov a rodičov, ktorí potrebujú prekonzultovať správanie žiakov a prístup k nim. Neváhajte ma kontaktovať.

   Kontakt: skoricova@unes.sk

   Konzultačné hodiny: pondelok 14:00-16:00

   Miesto: Miestnosť sa nachádza na prvom poschodí vľavo.

   Školský psychológ na škole realizuje konzultačno-poradenskú, diagnostickú a preventívnu činnosť.

   Školský psychológ vykonáva:

   - psychologickú diagnostiku

   - poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,

   - poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti s deťmi a žiakmi

    

                                                                        

   Etika práce školského psychológa

   Školský psychológ:

   • zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta
   • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa
   • chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby
   • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov
   • sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov
   • sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje
   • Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov
   • rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách
   • pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti
   • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách
   • všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné
   • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých
   • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje